Sadržaj se učitava

LOKALNO EKONOMSKI RAZVOJ
Velika Plana
Dobrodošli na internet prezentaciju Odseka za lokalni i ekonomski razvoj opštine Velika Plana!
Opština Velika Plana je krajem 2008. godine formirala u okviru odeljenja za privredu, odsek za lokalni ekonomski razvoj.
Opštinska uprava do tada nije imala odsek u okviru nekog odeljenja gde se objedinio paket usluga: potencijalnim investitorima,  privrednicima, poljoprivrednicima, pisanje projekata i apliciranje kod predpristupnih fondova Evropske unije.
Formiranjem Odseka za lokalni ekonomski razvoja vođeno je pravashodno ostvarivanju sledećih ciljeva:  
 • Postojanje razvijenih usluga za podršku preduzetnicima, poljoprivrednicima i investitorima na lokalnom nivou koje bi bile u blizini klijenata, postojanje sistematičnog prenosa informacijama korisnicima.
 • Uvođenje razvijenih paketa za investitore, da ljudi u opštinama brinu za investitore. Ukoliko ste investitor ili preduzetnik, bitno je da postoji jedinstveno mesto/osoba kojoj se možete obratiti.
 • Komunikacija između različitih organizacija koje pružaju podršku na lokalnom nivou, kao i između opštine i biznis sektora.
 • Prostorije LER kancelarija treba da budu  atraktivne potencijalnim klijentima (vizuelni izgled, mogućnost  privatnosti za razgovor sa klijentima o problemima koji ih muče), prikladne za efikasan rad; savremena  oprema,  prostorija za trening, edukaciju, prezentaciju i mesto gde bi se.
Odsek za lokalni ekonomski je prevashodno razvojno orjentisan, uvodi nove načine komunikacije sa zaintersovanim stranama, radi na formiranju brenda opštine kao mesto za dobar i kvalitetan život.
Glavne funkacije Odseka za LER su:
 • Svakodnevni kontakti sa lokalnim privrednicima i preduzetnicima,
 • Procena i ocena mogućnosti za jačanje kapaciteta ili instrumenta za podršku privrednicima,
 • Pružanje zakonske i tehničke podrške, davanje saveta i informacija,
 • Razvijanje programa za obuku pojedinaca koji započinju vlastiti posao, kao i za poslovna udruženja,
 • Organizovanje obuke za mala i srednja preduzeća o tome kako se sastavljaju predlozi projekata i priprema
 
 
Marketing
 
 • Priprema, inoviranje i distribucija promotivnih materijala
 • Organizacija promotivnih manifestacija
 • Učešće na sajmovima i privrednim izložbama
 • Organizacija i/ili učešće u informativnim kampanjama o važnosti direktnih stranih investicija i promociji poslovnog koncepta koji se odražava na lokalnu zajednicu
 • Predstavljanje lokalne samouprave na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou, u aktivnostima vezanim za LER.
 
Održavanje postojećih, privlačenje novih i širenje lokalnih poslovnih aktivnosti
 
 • Stalni kontakt sa predstavnicima investitora (domaćih i stranih)
 • Sistematski pristup u odnosima sa potencijalnim investitorima
 • Organizacija obilazaka privrednih potencijala, za potencijalne investitore.
 
Kontakti i direktna podrška lokalnoj poslovnoj zajednici
 
 • Dnevni kontakti sa lokalnim preduzetnicima, organizacija istraživanja u cilju unapređenja njihovih poslovnih sposobnosti
 • Procena i vrednovanje mogućnosti za jačanje kapaciteta instrumenata podrške LER
 • Pružanje pravne i tehničke podrške, davanje saveta i blagovremeno pružanje informacija
 • Kreiranje trening programa za početnike u biznisu i poslovna udruženja
 • Organizacija treninga za MSP i preduzetnike u oblasti pisanja projekata i pripreme dokumentacije za kreditne zahteve
 • Pružanje pomoći lokalnim preduzetnicima u registraciji i preregirstraciji
 • Promovisanje koncepta preduzetništva i javno - privatnih partnerstava
 • Podrška procesu strateškog planiranja
 • Dnevna komunikacija sa Savetom za strateško planiranje
 • Praćenje aktivnosti i sastanaka Saveta
 • Nadzor nad realizacijom projekata proisteklih iz Strateškog plana za LER.
 
Podsticaj finansiranja
 
 • Kontakti sa poslovnim bankama koje imaju filijalu u opštini u cilju korišćenja podataka sa finansijskog tržišta i adekvatnog informisanja predstavnika lokalne poslovne zajednice
 • Identifikacija trenutnih finansijskih kapaciteta i preporuka najpovoljnijih finansijskih paketa usluga i kredita, korisnicima usluga Kancelarije za LER
 • Priprema preporuka za kreiranje lokalnih mikrofinansijskih i garantnih šema.
 
Unapređenje radne snage
 
 • Saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) – opštinskom filijalom
 • Priprema i realizacija edukativnih programa za instruktore i konsultante u oblasti LER i preduzetništva
 • Priprema baze podataka raspoložive radne snage na području opštine
 • Priprema obuka i prekvalifikacija u skladu sa potrebama investitora
 • Pružanje informacija nezaposlenima u vezi mogućnosti za pokretanje sopstvenog biznisa, potrebama investitora i programima samozapošljavanja.
 
Priprema i nadzor u realizaciji projekata od značaja za LER
 
 • Analiza uslova na tržištu i mogućnosti za pokretanje novih razvojnih projekata
 • Kontakti sa međunarodnim organizacijama i donatorima
 • Istraživanje mogućnosti za finasiranje razvojnih programa
 • Priprema, upravljanje i realizacija razvojnih projekata.
 
Savetodavna funkcija - Predlaže Skupštini i Predsedniku opštine /Gradonačelniku
 
 • Stimulativne mere za otvaranje novih MSP i privlačenje stranih investicija
 • Regulative (pravilnici, naredbe i uputstva) u oblasti ekonomskog razvoja
 • Mere za poboljšanje sopstvenih izvora prihoda
 • Poboljšanje radne sposobnosti i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i ugrožene grupe
 • Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje siromaštva
 • Poboljšanje inspekcijskih procedura koje utiču na ekonomski razvoj
 • Pruža mišljenja za usvajanje i sprovođenje Lokalnih investicionih programa
 • Podnosi inicijative za pripremanje i modifikovanje opštinskih planova i uspostavljanje industrijskih i tehnoloških zona i poslovnih inkubatora.
 
Održava i unapređuje odnose sa centralnim institucijama odgovornim za ekonomski razvoj
 
 • Radi sa nadležnim republičkim organima i institucijama
 • Sarađuje sa regionalnim trgovinskim komorama, lokalnim/regionalnim institucijama nadležnim za ekonomski razvoj, poslovnim udruženjima i civilnim sektorom
 • Predlaže socijalne programe i programe za zapošljavanje mladih u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje
 • Zarad poboljšanja pristupa poslovnim informacijama, u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku, Republičkim geodetskim zavodom i drugim telima i organizacijama, uspostavlja i održava objedinjeni informacioni sistem sa statističkim podacima i informacijama od značaja za poslovanje, ekonomski razvoj i smanjenje nezaposlenosti
 • Radi sa drugim gradovima i opštinama, razmenjuje najbolje prakse i preduzima aktivnosti za usklađivanje razvojnih mera sa drugim opštinama.
 
Stvaranje i održavanje baze podataka
 
 • Priprema baze podataka o raspoloživom stručnom osoblju
 • Baza podataka o lokalnim kompanijama
 • Baza podataka o novim i postojećim domaćim i stranim investitorima
 • Baza podataka o mogućnostima za privatizaciju
 • Baza podataka o slobodnom opštinskom vlasništvu, zemljištu pogodnom za izgradnju industrijskih postrojenja